અરજદારે અહિ લોગીન કરવું નહિ. આ ફોર્મ DPEO/DEO અને Schools માટે છે.
બિન અધિકૃત લોગીન કરનાર સામે કાયદેસર ની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

Sign In

Login Code for School who do not have DISE Code Click Here

If you are not able to login Click Here , We will call you back.

Your IP Address is 54.90.92.204