શાળા પોતાના લોગીન માં ફાળવેલ બાળકોની લેટેસ્ટ યાદી જોઈ શકે છે. તેથી DPEO/DEO દ્વારા આપવામાં આવતાં લિસ્ટ માં બાળકનું નામ હોય તેવો આગ્રહ ન રાખતા બાળકને પ્રવેશ આપવો. કાયમી પ્રવેશ જોવા માટે અહી ક્લિક કરો School’s user manual Click Here Gujarat Self Financed Schools (Regulation of fees) Act 2017 Click Here

Acts,Rules and Notification

Users can download and view various Acts, Rules and Notifications regarding RTE. Portal will also provide broad understanding of the Act.

Frequently Asked Questions section will provide comprehensive guidance.

    Examples:

  • Who can get admission under RTE?
  • What is admission process?

Shri Narendra Modi

Prime Minister

Shri Vijay Rupani

Chief Minister of Gujarat

25% RESERVATION
ADMISSION PROCESS